மூன்றாவது நிர்வாக கூட்டம்

கடந்த நிர்வாக கூட்டத்தில் தீர்மானித்தபடி அடுத்த நிர்வாக கூட்டமானது05/09/2020இல் எமது கழகஉளள்க விளையாட்டு அரங்கில் மாலை 6 மணியளவில் நடைபெறும். அனைத்து அங்கத்தவரக்ள்மற்றும் நிர்வாக அங்கத்தவரக்ளை கலநது;கொள்ளுமாறு பணிவன்புடன் கேடடு;க் கொள்கின்றோம்

You May Also Like