நிர்வாக குழு கூட்டம் 

எதிர் வரும் சனிக்கிழமை நிர்வாக குழு கூடடமானது நடாத்தப்படவுள்ளது. எனவே கழக அங்கத்தவர்கள் மற்றும் நிர்வாக அங்கத்தவர்களை அழைக்கின்றோம் . நிகழ்வுநிரல் வருமாறு

You May Also Like