குழாய் கிணறுக்கு பொங்கல்

குழாய் கிணறு அமைத்த பின் பொங்கி படையல் வைத்து வழிபட்டபோது எடுக்கப்பட்ட சில பதிவுகள்

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *